THOUGHTFUL INVESTING

SIGMA One ASI jest prywatnym Alternatywnym Funduszem Inwestycyjnym działającym w formie Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej ASI, w oparciu o wpis do Rejestru Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych Komisji Nadzoru Finansowego pod numerem 416.

Inwestujemy w surowce energetyczne w surowce rolne w surowce przemysłowe w metale szlachetne w akcje, obligacje, indeksy w waluty

Firma

Sigma One ASI prowadzi działalność inwestycyjną na regulowanych rynkach kapitałowych świata ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji na rynkach surowców w tym: na rynkach surowców energetycznych, rolnych, przemysłowych, a także metali szlachetnych. Przedmiotem inwestycji są również akcje przedsiębiorstw, obligacje, waluty i inne fundusze.

Sigma One ASI Jest jednym z pierwszych alternatywnych funduszy w Polsce inwestującym w tak szeroki zakres instrumentów finansowych na wielu rynkach co umożliwia tworzenie efektywnych portfeli lokat, odpowiednią ich dywersyfikację, a przed wszystkim wykorzystanie wielu okazji inwestycyjnych z korzyścią dla inwestorów.

Rynki surowców to jeden z najważniejszych elementów globalnego systemu gospodarczego. Zbiegają się na nich interesy wielu producentów, przetwórców i firm handlowych a dzienne obroty często przekraczają obroty na niektórych rynkach akcji. Surowce takie jak ropa naftowa czy gaz ziemny to surowce zaliczane do grupy strategicznych – „energia dla świata”. Pszenica, kukurydza, rzepak, ziarno soi stanowią podstawę światowego systemu żywnościowego a miedź, srebro, platyna to fundament dla przemysłu elektronicznego. Rynki surowców to również obszar dużej aktywności wielu uznanych światowych funduszy inwestycyjnych.

Sigma One ASI to fundusz, skupiający inwestorów zainteresowanych nowymi możliwościami inwestycyjnymi poza tradycyjnymi funduszami i lokatami bankowymi, zorientowanych na wzrost wartości zainwestowanego kapitału
w perspektywie średnioterminowej tj. od trzech do pięciu lat.

Inwestycja – inwestujemy globalnie

Branże, w które inwestuje sigma one

Kategorie lokat, w które inwestuje sigma one

SUROWCE ENERGETYCZNE

  ropa naftowa
  gaz ziemny
  benzyna
  diesel

SUROWCE ROLNE

  pszenica
  kukurydza
  ziarno soi
  olej sojowy
  śruta sojowa
  rzepak
  kawa
  kakao
  cukier
  bawełna

SUROWCE PRZEMYSŁOWE

  miedź
  aluminium
  cynk
  ołów
  stal

METALE SZLACHETNE

  złoto
  srebro
  platyna
  pallad

AKCJE I OBLIGACJE

  Dow Jones
  S&P 500
  DAX
  FTSE 100
  NASDAQ 100
  WIG
  Obligacje i kontrakty terminowe na stopy procentowe

WALUTY

  EUR
  USD
  CHF
  GBP
  JPY
  PLN

Podstawy strategii inwestycyjnej

Strategia Sigma One ASI zawiera się w definicji funduszu typu ABSOLUT RETURN tj. strategii charakterystycznej dla funduszy hedgingowych. Nie koncentruje się ona na odwzorowywaniu benchmarków giełdowych, ale w celu osiągnięcia wyższych stóp zwrotu wykorzystuje szersze możliwości inwestycyjne.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ (ESG)

„Ujawnienie informacji związanych z równoważonym rozwojem (art. 23 Rozporządzenia RTS)”

„Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju” (art. 12 ust. 2 Rozporządzenia RTS)

Zarządzający

Zarządzającym funduszem jest Altum Capital Sp. z o.o  

FUNDUSZ SIGMA ONE – WYNIKI

Szacowna stopa zwrotu funduszu wyliczana na koniec każdego miesiąca.

Kontakt

Sigma One ASI Altum Capital Sp. z o.o. S.K.A

NIP: 5862386939 REGON: 523804430

KRS: 1004666 LEI: 259400FNFLQ5JWWQB869

NOTA PRAWNA

Sigma One ASI Altum Capital Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Gdyni  81-521 (Sigma One ASI) , Al. Zwycięstwa 241/13, NIP 5862386939, zrejestrowana w Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 1004666, REGON 523804430, kod LEI KDPW  259400FNFLQ5JWWQB860. Kapitał zakładowy 3.350.000,00 złotych, opłacony w całości.

Sigm One ASI zgodnie z art. 8a Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1535), jest alternatywną spółką inwestycyjną prowadzącą działalność   w formie spółki komandytowo – akcyjnej, jako zewnętrznie zarządzana ASI. 

Art. 70f i art. 70k  ww. Ustawy o funduszach inwestycyjnych obowiązujące od dnia 29.09.2023, stanowią:

Alternatywna Spółka Inwestycyjna może być wprowadzona do obrotu wśród klientów profesjonalnych. Osoba fizyczna może być uznana za klienta profesjonalnego, jeżeli wartości jej wkładu do alternatywnej spółki inwestycyjnej będzie nie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 60.000 eur. Środki na wniesienie przez osobę fizyczną wkładu lub udziału, … , nie mogą pochodzić z pożyczki, darowizny lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z alternatywną spółką inwestycyjną, zarządzającym ASI lub jednostką powiązaną z tymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

Komplementariuszem i Zarządzającym Sigma One ASI  jest Altum Capital Sp. o.o. z siedzibą w Gdyni.

Działalność Sigma One ASI  jest regulowana przez ustawę o funduszach i inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi – Dz.U. 2022 poz.1535 z dnia 27 maja 2004 r.

Wyłącznym przedmiotem działalności Sigma One ASI jest zbieranie aktywów od inwestorów profesjonalnych w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z przyjętą Polityką i Strategią Inwestycyjną ASI.

Inwestycje Sigma One ASI charakteryzują się ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza, że wartość aktywów ASI przypadająca na akcję może podlegać okresowym wahaniom. Niezależnie od stosowanych przez ASI metod zarządzania ryzykiem, należy brać pod uwagę, że cel inwestycyjny ASI może nie zostać w danym okresie osiągnięty lub może przesunąć się w czasie. Inwestowanie wiąże się również z fundamentalnym ryzykiem utraty przynajmniej części powierzonych środków.

Informacje zawarte na stronie odnośnie działalności Sigma One ASI służą wyłącznie celom informacyjnym i spełnieniu podstawowych wymagań informacyjnych dla Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych. Niniejsza strona nie stanowi zachęty do odpłatnego nabycia akcji Sigma One ASI.