ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ (ESG)

Głównym przedmiotem działalności Altum Capital jest zbieranie środków od inwestorów i lokowanie tych środków na wybranych rynkach finansowych na świecie zgodnie z przyjętą Polityką i Strategią inwestycyjną.  Spółka koncentruje swoją działalność głównie na obrocie instrumentami finansowymi tj. akcjami, obligacjami instrumentami pochodnymi i certyfikatami funduszy. Spółka nie lokuje środków na rynku „private equity”, w tym w inwestycje bezpośrednie celu środowiskowego i społecznego. 

Spółka popiera wszelkie inicjatywy związane z zrównoważony rozwojem jak również śledzi zmiany w zakresie ESG, jednak jedynym kryterium doboru inwestycji na rynku finansowym jest kryterium dochodowości i poziom ryzyka zgodnie z przyjętą Polityką i Strategią inwestycyjną.

Tego typu inwestycje nie podlegają ocenie w zakresie celu środowiskowego po katem zasobooszczędności tj. zużycia energii, wykorzystania źródeł odnawialnych, surowców, zużycia wody i gruntów, generowania odpadów i emisji gazów cieplarnianych. Nie wypełniają też kryterium w zakresie celu społecznego tj. wpływu na nierówność, spójność i integrację, społeczną, stosunki pracy, inwestycji w kapitał ludzki i społeczności w niekorzystnej sytuacji gospodarczej.

W związku z tym wykonywana przez Altum Capital działalności charakteryzuje się pomijalnym poziomem oddziaływaniem na otocznie, warunki środowiskowe i społeczne, i odwrotnie: oddziaływanie otocznia na osiągane przez Altum Capital wyniki finansowe również należy uznać za nieistotne. Działalność Altum Capital nie wnosi istotnego wkładu w realizację celów środowiskowych i nie wyrządza poważnych szkód dla tych celów zgodnie z założeniami z art. 10-16 Taksonomii.

Spółka nie planuje w najbliższych latach zmieniać profilu działalności i wprowadzać zmian do przyjętej Polityki i Strategii inwestycyjnej, więc wpływ podejmowanych przez nią decyzji inwestycyjnych na lokalną politykę i regulacje ESG, pozostanie nadal na pomijalnym poziomie.